Fundacja Art.Mobis


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /art_mobis_2019/templates/art_mobis_2/functions.php on line 205

STATUT FUNDACJI ART MOBIS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja ART. MOBIS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jerzego Kosińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza: Natalię Łyszczak w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Horbaczewskiego 4-6 lok.50 w dniu 26-02-2019.  Repertorium A numer 1674/2019
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.   Fundacja ma osobowość prawną.
2.   Siedzibą Fundacji jest miasto  Wrocław.
3.   Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.


§ 3

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji są:

1.    wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych;
2.    wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji;
3.    aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
4.    działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.
5.    rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
§ 6
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego..
§ 7
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę.
§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Działalność kulturalną:
a)    organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji.
2.    Działalność edukacyjną:
a)    upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach;
b)    promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
c)    organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń międzykulturowych, w szczególności na obszarach transgranicznych;
d)    zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
e)    promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym w obszarze praw człowieka;
f)    działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
3.    Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
4.    Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
        organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 9

1.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2.     Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, z czego 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc) jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 11

1.Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.1.    darowizn, spadków, zapisów;
1.2.    dotacji i subwencji oraz grantów;
1.3.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
1.4.    dochodów z majątku Fundacji;
1.5.    odsetek bankowych.
1.6.    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
1.7.    dochodów z działalności gospodarczej

§ 12

1.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 12a

1.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2.    Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w §5.
3.    Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie (PKD):
63.12.Z - Działalność portali internetowych
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
74.20.Z - Działalność fotograficzna
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1.    Władzami Fundacji są:
a)    Rada Fundacji;
b)    Zarząd Fundacji.
2.    Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

RADA FUNDACJI

§ 14

1.    Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3.    Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady..   
6.    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1.    Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.    powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2.    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3.    ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4.    kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5.    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6.    nadzór nad działalnością Fundacji;
7.    podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.    żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2.    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

1.    Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.    Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4.    Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b)    uchwalanie regulaminów;
c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
f)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
g)    występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.    Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 21

1.    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.
 
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Fundator i założyciel  Wrocław dnia 26-02-2019

Jerzy Kosiński    -         Statut został przyjęty   przez Radę Fundacji.